Kodeks ponašanja

Uvod

Ovaj Kodeks ponašanja („Kodeks“) postavlja norme za profesionalno i etičko ponašanje u skladu sa osnovnim vrednostima kompanije Maglian d.o.o. („Maglian“), uz poštovanje važećih propisa i zaštititu građanskih prava, dostojanstva i ugleda svakog zaposlenika.

Kodeks obavezuje sve zaposlene, lica koja su na drugi način radno angažovana ili lica koja po osnovu ovlašćenja, ugovora ili drugog pravnog osnova zastupaju i predstavljaju interese Magliana. Zaposleni su dužni da se detaljno upoznaju sa Kodeksom, da isti dosledno primenjuju u svakodnevnom radu i da prijave bilo koju povredu Kodeksa.

Principi i pravila ustanovljena ovim Kodeksom pravično i jednako se odnose na sve zaposlene. Primena Kodeksa obezbeđuje zdravo i bezbedno radno okruženje, profesionalnu radnu atmosferu i lični i profesionalni razvoj zaposlenih, kao i korisnika usluga Magliana.

Nepoštovanje Kodeksa predstavlja povredu radne obaveze, odnosno nepoštovanje radne discipline, i može dovesti do materijalne odgovornosti kao i sankcija koje se odnose na radnopravni status, uključujući i otkaz ugovora o radu, odnosno povlačenje ovlašćenja.

 

Osnovne vrednosti i etička načela

U odnosu na korisnike usluga Magliana, šire poslovno, društveno okruženje i kolege, svi zaposleni su u obavezi da u obavljanju poslova iz svog delokruga postupaju u skladu s osnovnim vrednostima i etičkim načelima Magliana:

 • Odgovornost i produktivnost;

 • Istinitost i transparentnost;

 • Visok kvalitet poslovanja;

 • Poštovanje dobrih poslovnih običaja;

 • Uzajamno poverenje, lojalnost i korektnost;

 • Timski rad i profesionalna komunikacija;

 • Stalno unapređivanje kompetencija zaposlenih;

 • Ispunjavanje najviših standarda profesije;

 • Onemogućavanje sukoba interesa;

 • Odsustvo tolerancije prema korupciji.

 

Zdravlje zaposlenih, zaštita na radu i bezbednost

Svi zaposleni dele odgovornost da poštovanjem bezbednosnih procedura doprinose zaštiti zdravlja, bezbednosti i sigurnosti u Maglianu, a u skladu sa pozitivnim propisima i međunarodno priznatim standardima. Maglian je posvećen kontroli rizika i preduzima neophodne mere predostrožnosti u cilju sprečavanja povreda na radu i profesionalnih oboljenja. Usluge koje Maglian pruža moraju biti najvišeg kvaliteta, sigurne i bezbedne po zdravlje.

Posebna pažnja se posvećuje prevenciji širenja zaraznih bolesti, prevashodno širenju virusa COVID-19, u skladu sa pozitivnim propisima i preporukama nadležnih tela i institucija.

Svaki bezbednosni problem je neophodno rešiti u najkraćem mogućem roku. Ukoliko zaposleni uoči nešto nebezbedno ili ima bilo kakvu nedoumicu u vezi sa bezbednošću, potrebno je da se obrati svom neposrednom rukovodiocu. Održavanje bezbednosti je kolektivna odgovornost u kojoj svako u Maglianu ima važnu ulogu.

Sve vrste nasilja su u direktnoj suprotnosti sa zaštitom zdravlja i bezbednosti i drugim vrednostima, te se one u Maglianu ne tolerišu. Zaposleni su dužni da se prema svima ophode sa punim poštovanjem i da neposrednom rukovodiocu prijave sve radnje ili ponašanja kojima se ugrožava nečije dostojanstvo.

Neophodno je da se svi poslovi, bez izuzetka, obavljaju na bezbedan način. Nijedan posao nije važniji od bezbednosti zaposlenih i korisnika usluga.

 

Poštovanje ljudskih prava

Svaki zaposleni je dužan da u svom radu postupa savesno i pošteno, uvažavajući svoje kolege i poštujući i druga lica sa kojima dolazi u kontakt u okviru svog posla.

Maglian insistira na poštovanju ljudskih prava garantovanih lokalnim propisima i međunarodnim aktima. Svaki zaposleni dužan je da poštuje ljudsko dostojanstvo, privatnost, različitosti, jednakost kao i prava svakog pojedinca sa kojima dolazi u kontakt u vezi sa obavljanjem svog posla.

Strogo je zabranjeno postupanje koje na bilo koji način može da prouzrokuje ili doprinese kršenju ili sprečavanju ostvarivanja ljudskih prava ili kojim se direktno ili indirektno navode drugi na kršenje ljudskih prava.

Zabranjeno je diskriminatorno postupanje u bilo kom vidu. Ravnopravnost je primarna vrednost u svakoj praksi koja se tiče zapošljavanja, radnog statusa ili radnog angažovanja. S tim u vezi, ne sme se sprovoditi negativna diskriminacija po osnovu rase, boje kože, pola, seksualne orijentacije, starosne dobi, invaliditeta, jezika, veroispovesti, nacionalne pripadnosti ili društvenog porekla, imovinskog stanja, političkog opredeljenja ili drugog statusa.

Nije dozvoljeno ponižavajuće postupanje prema bilo kojem zaposlenom, a ukoliko do njega dođe, isto će se najstrože sankcionisati.

Maglian uvažava pravo zaposlenih na lično političko angažovanje. Lični politilki i drugi stavovi zaposlenih ne odražavaju stavove Magliana, a imovina i resursi Magliana se ne mogu koristiti za politički aktivizam.

Maglian u potpunosti poštuje propise koji uređuju zaštitu uzbunjivača, primenjujući odredbe o pravima uzbunjivača, postupku uzbunjivanja, kao i o drugim pitanjima od značaja za uzbunjivanje i zaštitu uzbunjivača.

 

Korupcija i mito

Maglian striktno poštuje sve propise koji uređuju borbu protiv mita i korupcije.

Zaposlenima je najstrože zabranjeno da daju finansijsku ili drugu korist drugoj osobi, instituciji ili organizaciji, radi obezbeđivanja nedozvoljene komercijalne prednosti ili usluge.

Istovremeno, najstrože je zabranjeno primiti ili prihvatiti finansijsku ili drugu korist u zamenu za pružanje komercijalne koristi/usluge drugom fizičkom ili pravnom licu (npr. prilikom izbora dobavljača, zaposlenja i slično).

 

Sukobi interesa

Maglian bira zaposlene sa kojima deli iste ili kompatibilne ciljeve, vrednosti i interese. Na ovaj način Maglian ostvarivanjem svojih ciljeva i interesa doprinosi ostvarivanju ciljeva i interesa svojih zaposlenih i  doprinosi međusobnoj lojalnosti i posvećenosti u okviru kolektiva.

Svaki zaposleni je u obavezi da prijavi Maglianu obavljanje bilo koje komercijalne delatnosti, van njegovog radnog odnosa. Obaveza postoji bilo da je delatnost formalno registrovana ili ne, bez obzira na to da li zaposleni delatnost obavlja samostalno ili zajedno sa drugima i bez obzira da li u drugom poslovnom subjektu zaposleni ima samo vlasnički interes ili i operativno vrši poslove.

Obavljanje bilo koje aktivnosti koja predstavlja konkurenciju poslodavcu je strogo zabranjena. Zaposleni ne može raditi u bilo kom obliku angažovanja za pravna lica ili preduzetnike koji obavljaju delatnost koja je konkurentska, bez obzira na formalno registrovanu delatnost.

Neophodno je izbegavati sukob interesa gde god je to moguće. Zaposleni ne smeju da učestvuju u odlučivanju ili utiču na donošenje odluke, postizanje dogovora ili zaključenje pravnog posla ukoliko postoji sukob interesa ili bilo kakve okolnosti koje mogu biti osnov sumnje u nečiju nepristrasnost.

 

Reprezentacija i pokloni

Strogo je zabranjeno primati poklone ili druge nagrade ili povoljnosti u slučaju da postoji osnovana sumnja da je njihova svrha da utiču na donošenje poslovne odluke.

Neophodno je da zaposleni poštuju sledeća pravila po pitanju poklona i reprezentacije:

 • Dozvoljeno je dati ili prihvatiti poklon, odnosno pružiti reprezentaciju koja je namenjena legitimnoj poslovnoj svrsi, da nije od prevelike vrednosti, da nije poslovno neuobičajena i ne pruža se u zamenu za određenu dobit ili radnju, tj. ne mogu dovesti bilo kog zaposlenog ili Maglian u neprikladan položaj u slučaju da se otkriju;

 • Dozvoljeno je prihvatiti poklon simbolične vrednosti pod uslovom da predstavlja uobičajenu i standardnu praksu u okviru poslovanja i da učestalost takvih poklona nije prekomerna.

 

Konkurencija i trgovinske prakse

Maglian teži lojalnoj i otvorenoj konkurenciji na svim tržištima. Zaposleni ni pod kojim uslovima ne smeju prouzrokovati ili učestvovati u bilo kakvoj povredi propisa o zaštiti konkurencije. Maglian u potpunosti poštuje sve aspekte nacionalnih i međunarodnih propisa o zaštiti konkurencije, zahtevajući fer i otvoreno globalno tržište, gde će se konkurentska prednost postizati putem ponude proizvoda i usluga visokog kvaliteta a nikada putem nezakonitih i neetičkih poslovnih praksi.

Zaposleni su u obavezi da na fer i iskren način posluju sa konkurentima. Dozvoljeno je prikupljati informacije o tržišnim kretanjima, trendovima, i praksama isključivo na etički način. Zaposleni se nikada ne smeju sa konkurentima upustiti u diskusije o cenovnim politikama i prodajnim strategijama bilo formalno ili neformalno, kako bi se izbeglo bilo kakvo kršenje antimonopolskih zakona.

 

Životna sredina

Maglian se u svom poslovanju pridržava najviših domaćih i međunarodno priznatih standarda u oblasti očuvanja i negovanja životne sredine, svodeći na minimum svoj uticaj na životnu sredinu i stalno unapređujući svoje rezultate na polju zaštite životne sredine.

Maglian je posvećen zaštiti ljudi i životne sredine kroz promovisanje ekološki bezbednih tehnologija i radnji usmerenih na sprečavanje zagađenja, promovisanje reciklaže i smanjenja otpada. Maglian u svim segmentima svog rada primenjuje načela biofilije, upućujući svoje zaposlene i korisnike svojih usluga na intenzivnu interakciju sa prirodom.  

Od zaposlenih se očekuje da poštuju životnu sredinu i da svojim aktivnostima ne štete, niti negativno utiču na životnu sredinu. S tim u vezi, zaposleni su dužni da poštuju sve zakone, politike, dozvole i propise koji se odnose na zaštitu životne sredine, i da u svakom aspektu svog rada doprinose zaštiti životne sredine i efikasnoj potrošnji energije i resursa.

 

Zaštita  podataka

Svi zaposleni su odgovorni da štite i poštuju poslovne tajne i sve druge poverljive informacije do kojih dolaze u svom radu i zabranjeno je da iste dele, bilo sa drugim kolegama, bilo trećim licima.

Maglian poštuje sve standarde u vezi sa zaštitom poverljivosti informacija u vezi sa poslovanjem, zaposlenima, partnerima i korisnicima usluga.

Poverljivim informacijama smatraju se sve poslovne tajne i podaci o ličnosti u skladu sa relevantnim propisima, a pored toga i svaka druga informacija koja ima komercijalnu vrednost ili čije otkrivanje trećim licima može naneti štetu Maglianu.

Zaposleni su dužni da čuvaju i pažljivo rukuju poverljivim informacijama kao što bi štitili svoje podatke o ličnosti i iste ne smeju otkrivati drugim licima (bilo da su ona zaposlena u članici Grupe ili ne) ukoliko ta lica nisu ovlašćena da ih vide, osim kada je obelodanjivanje ili dostavljanje takvih informacija neophodno prema zakonu.

Obaveza zaposlenih da štite poverljive informacije važi i kada prestanu sa radom u Maglianu. Po prestanku radnog odnosa nije dozvoljeno da bivši zaposleni dele poverljive informacije sa svojim novim poslodavcem, niti sa bilo kojom drugom osobom.

 

Izgled i ponašanje na poslu

Zaposleni svojim izgledom i ponašanjem na direktan način predstavljaju Maglian i njegove vrednosti. Zaposleni kojima je zbog prirode posla data na korišćenje uniforma, imaju obavezu da je održavaju u urednom stanju.

Opšta pravila odevanja:

 • Na posao se dolazi u čistoj i urednoj odeći;

 • Obuća mora biti čista;

 • Šminka i frizura treba da budu skladne i uredne,

 • Lična higijena mora biti na najvišem nivou,

 • Muškarci treba da održavaju bradu uredno obrijanom ili oblikovanom.

 

Red na radnom mestu

Svaki zaposleni na svom radnom mestu obavezan je da održava čistoću i red. Higijena radnog prostora zaposlenog odraz je i lične higijene. O higijeni radnog prostora stara se posebna služba, ali je obaveza svakog zaposlenog da svojim ophođenjem doprinese održavanju čistoće u radnom prostoru.

Strogo je zabranjeno igranje igrica na računaru ili telefonu, posećivanje društvenih mreža koje nemaju poslovnu svrhu i uopšte, upražnjavanje bilo kakvog oblika dokoličenja.

 

Konzumiranja cigareta i/ili elektronskih cigareta

Konzumiranje cigareta i/ili elektronskih cigareta najstrožije je zabranjeno u svim prostorijamama Magliana, osim na posebno određenim mestima koja su za to predviđena i kao takva obeležena. Zabrana se odnosi na sve zaposlene, kao i na korisnike usluga Magliana.

 

Imovina i sredstva

Zaposleni su dužni da imovinu Magliana koriste isključivo u cilju efikasnog obavljanja posla s obavezom da je čuvaju i da se ponašaju racionalno prilikom njene upotrebe, štiteći je od gubitka, oštećenja ili zloupotrebe.

Imovinu Magliana čini sve što Maglian poseduje:

 • materijalna imovina – zgrade, oprema, vozila, inventar i drugo;

 • finansije – gotov novac, novac na bankovnim računima, kreditna sposobnost i drugo;

 • tehnologija – kompjuterski hardver, softver, informativni sistemi, mobilni uređaji i slično;

 • intelektualna svojina – programi, robne marke, poslovne metode, know-how, recepture, dizajni, industrijski procesi i slično;

 • poslovne metode i procesi.

 

Zaposlenima nije dopušteno

 • da imovinu Magliana koriste u lične svrhe ili da ih daju trećim licima bez specijalnog odobrenja;

 • da otuđe ili pronevere imovinu;

 • da neovlašćeno rukuju kompanijskom imovinom;

 • da se ne pridržavaju uputstava na sredstvima za rad;

 • da usled nemarnog ili zlonamernog odnosa unište ili oštete imovinu;

 • da prikrivaju oštećenja nastala usled upotrebe imovine.

Najstrožije je zabranjeno preuzimanje, kopiranje ili deljenje softvera, osim ukoliko zaposleni nije dobio posebnu dozvolu da to uradi. Dozvolu jedino može dati direktor. Nelegalna preuzimanja predstavljaju povredu zakona o autorskim pravima i mogu da ugroze zaposlene i Maglian.

 

Svi zaposleni su odgovorni za kompanijsku imovinu kojom upravljaju. U tom smislu, zaposleni su u obavezi:

 • da vode računa o prostoru u kojem rade, ostavljaju na kraju radnog vremena uredan i raspremljen prostor i sredstva za rad;

 • da se sa pažnjom odnose prema opremi i uređajima sa kojima rade, brinu o ispravnosti uređaja, pridržavaju se uputstava za korišćenje;

 • da se sa pažnjom odnose prema motornim vozilima koja su vlasništvo Magliana – vode računa da upravljaju u skladu sa propisima i uputstvima za korišćenje; vode računa da motorna vozila parkiraju tako da minimalizuju rizik od potencijalnih oštećenja; upravljaju vozilima tako da optimalizuju potrošnju goriva;

 • da racionalno koriste električnu energiju, naročito veće potrošače električne energije.

 

Komunikacija

 

STANDARDI KOMUNIKACIJE

Od zaposlenih se očekuje da se svakodnevno, kako u internoj tako i eksternoj komunikaciji, ophode profesionalno, u skladu sa poslovnim bontonom, uz uvažavanje sagovornika.

Usmena komunikacija među zaposlenima  podrazumeva  odnos  poštovanja.  Obavezno  je: 

 • oslovljavanje sagovornika uz uvažavanje statusa i godina;

 • profesionalan stav u ophođenju;

 • poštovanje kulturoloških razlika;

 • poštovanje ličnosti i integriteta sagovornika;

 • poslovni način javljanja na službeni telefon;

 • poslovna korespodencija putem imejla (nije dozvoljeno izražavanje u slengu, niti upotreba psovki).

Ophođenje prema drugom zaposlenom kojim se ugrožava njegov lični integritet i vređa dostojanstvo, smatra se neprimerenim i nedozvoljenim.

 

INTERNA KOMUNIKACIJA

Komunikacija, odnosno neometan dvosmerni protok informacija, jedan je od najvažnijih preduslova za uspešno funkcionisanje poslovanja Magliana. Zato:

 • Zadatak svakog zaposlenog je da svog pretpostavljenog pravovremeno i tačno informiše o funkcionisanju svog posla ili posla službe;

 • Od rukovodilaca se očekuje da zaposlenima prenose sve informacije koje su od značaja za njihovo obavljanje posla – u smislu razumevanja radnih zadataka, promena u načinu rada ili organizaciji, kao i davanja povratne informacije o kvalitetu i rezultatima obavljenog posla;

 • Važno je da se komunikacija odvija i između timova, jer je od zajedničkog značaja da sve službe sarađuju na kvalitetan i profesionalan način.

 • Interna komunikacija podrazumeva obostrani odnos poštovanja i uvažavanja, uz primenu etičkih standarda grupe.

Svaki odnos sa drugim zaposlenim treba da ima karakter partnerstva. Svi zajednički sastanci treba da budu blagovremeno zakazani (najkasnije dan ranije). Zaključci sastanka u formi zadataka prosleđuju se svim zaposlenima na koje se njihovo izvršenje odnosi, iako nisu bili učesnici sastanaka. Zadaci moraju biti precizirani, što znači da u njima mora biti jasno navedeno – ko, šta i do kog roka treba da obavi.

Sve informacije koje imaju veći značaj; predstavljaju ciljeve ili zadatke za zaposlene unutar kompanije; odnose se na zaključke sastanaka, projekte, planove, izveštaje i sl. treba da budu koncipirani u pisanoj formi. Interna komunikacija vrši se elektronskim (imejl) i pisanim putem (dopisi), i to tako što se drugi koristi za prosleđivanje informacija koje moraju biti dokumentovane i koje prati potpis pošiljaoca.

 

EKSTERNA KOMUNIKACIJA

Svaki zaposleni je predstavnik Magliana. Zato se od svih zaposlenih očekuje da se u eksternoj komunikaciji ophode profesionalno, u skladu sa poslovnim bontonom i uz uvažavanje sagovornika.

U komunikaciji sa korisnicima usluga i gostima Magliana obavezno je:

 • Pozdraviti svakog gosta sa osmehom.

 • Gosta oslovljavati imenom u svakoj prilici.

 • Pružiti brzu i efikasnu uslugu.

 • Uvek ponuditi pomoć gostu i pravo da sam bira.

 • U svakoj prilici imati topao i prijateljski stav prema gostu.

 • Svaki zaposleni mora biti dobro upoznat sa ponudom u kampusu, svim drugim informacijama o kampusu kao i sa okolinom kampusa.

 • Biti snalažljiv i kreativan u ispunjavanju specijalnih zahteva gostiju.

 • Poslednjeg gosta tretirati podjednako kao i prvog.

 • Zahvaliti se gostu na boravku i srdačno ga pozvati da ponovo dođe.

 

PREDSTAVLJANJE MAGLIANA

Neophodno je da informacije koje se dele sa javnošću u vezi sa Maglianom budu tačne i dosledne. Osim ukoliko određeni zaposleni nije posebno ovlašćen, niko ne sme javno da istupa i govori u ime Magliana pisanog odobrenja direktora.

U slučaju da se pojedini mediji obrate nekom od zaposlenih za određenu informaciju, kopije dokumenata ili čak lično mišljenje u vezi sa poslovanjem Magliana, neophodno je da zaposleni takav upit prosledi direktoru.

Pored zvanične poslovne komunikacije, zaposleni svog poslodavca reprezentuju i van radnog vremena, u privatnom životu. Informacije koje se prenose o kompaniji moraju biti tačne i takve da ne ugrožavaju interes i kredibilitet Magliana.

Zaposleni su odgovorni za svoje javne objave na internetu i društvenim mrežama. Pominjanje Magliana na privatnim profilima zaposlenih na društvenim mrežama treba da štiti integritet i kredibilitet Magliana.

 

Postupak u slučaju povrede kodeksa

 

U slučaju da zaposleni dođu do saznanja o povredi Kodeksa, ako imaju pitanja ili im je potrebna pomoć u vezi sa razumevanjem ili tumačenjem bilo koje odredbe Kodeksa, mogu se obratiti svom rukovodiocu ili direktoru Magliana.

Rukovodioci imaju dodatne odgovornosti, ne samo da nadziru i sprovode primenu Kodeksa već i da ličnim primerom podstaknu zaposlene na primenu Kodeksa.

Neprijavljivanje povrede Kodeksa smatra se, takođe, kršenjem ovog Kodeksa.

Maglian garantuje punu zaštitu identiteta i integriteta osobe koja u dobroj veri prijavi povredu Kodeksa ili sumnju da je takva povreda učinjena ili bilo koje drugo nezakonito ili neetičko ponašanje.

 

Zaključak

Maglian od svih zaposlenih očekuje da u svom svakodnevnom radu ispolje preduzimljivost, inicijativu i samostalnost. Cilj je da zaposleni misle nezavisno i stalno uče. Odluke o zaposlenju moraju biti zasnovane na objektivnoj proceni sposobnosti, dostignućima, kvalifikacijama i relevantnom iskustvu kandidata.

 

Uz mentorstvo rukovodilaca i primenom alata upravljanja performansama zaposlenih, Maglian želi da osposobi sve zaposlene da postavljene poslove i zadatke obave samostalno od početka do kraja. Poštujemo individualne doprinose svojih zaposlenih, unapređujemo po zasluzi, pravično nagrađujemo, podstičemo lični i profesionalni razvoj. Težimo kontinuiranim obukama zbog čega naši rukovodioci imaju obavezu da kontinuirano obučavaju svoje zaposlene.

Posvećeni smo razvoju dobrih odnosa sa lokalnim zajednicama u kojima poslujemo, zbog čega smo uvek spremni da u okvirima svojih mogućnosti pomognemo dobrotvorne organizacije, školske i univerzitetske inicijative i podstaknemo razvoj lokalne privrede.

Kroz posvećenu primenu ovog Kodeksa od strane svih zaposlenih, težimo tome da nas i drugi prepoznaju kao društveno odgovornu kompaniju koja posluje na etički način. Zahvaljujemo svim našim zaposlenima koji doprinose ovom cilju.